leftback rightback

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1) Aké dokumenty potrebujem k predaju mojej nehnuteľnosti:

Predaj bytu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • pôdorys
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj rodinného domu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán
 • stavebné plány stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj pozemku:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)
 • Dokumenty potrebné na predaj nehnuteľnosti sa môžu líšiť od uvedených pravidiel a tak nás radšej kontaktujte a my Vás po posúdení situácie u konkrétnej nehnuteľnosti budeme informovať, ktoré dokumenty potrebujete a pomôžeme Vám ich zabezpečiť.

2) Platím províziu realitnej kancelárii aj keď sa nenájde kupca na predávanú nehnuteľnosť?
Nie, provízia realitnej kancelárii prináleží vždy až po zrealizovaní obchodu a pokiaľ sa nenájde vhodný kupca na danú nehnuteľnosť, realitná kancelária si neúčtuje žiadne poplatky.

3) Chcem predať 3-izbový byt v osobnom vlastníctve. Chcel by som vedieť, za akých podmienok nie som povinný platiť daň z príjmu a či ma daňový úrad vyzve na zaplatenie tejto dane.
Podľa § 9 ods. (1) písmeno a) zákona č. 659/2004 Z.z. z 26. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je pri predaji nehnuteľností od dane oslobodený najmä:
a) príjem z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom
b) príjem z predaja nehnuteľnosti (na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie podľa pís a/,c/) po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
c) príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (v priamom rade alebo niektorým z manželov), ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva (spoluvlastníctva) poručiteľa (poručiteľov)
Príjem z predaja nehnuteľností zahrnutých do obchodného majetku je oslobodený od dane z príjmov až po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku.
Od dane nie sú oslobodené príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji:
- do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich (týka sa nehnuteľností h.u. pod pís. a/ ) aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu
- do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku
- do piatich rokov odo dňa ich nadobudnutia poručiteľom (poručiteľmi)- v prípade predaja nehnuteľností h.u. pod pís. c/ - aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch odo dňa ich nadobudnutia poručiteľom (poručiteľmi)
Do základu dane sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jej obstaranie, technické zhodnotenie, vrátane výdavkov súvisiacich s jej predajom ( § 8, ods. 5 h.u. zákona). Daňovníkom dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností je predávajúci. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane podľa miesta trvalého bydliska (sídla), do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (zväčša kalendárny rok).V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný aj daň zaplatiť. Naša realitná kancelária oboznamuje svojich klientov o týchto povinnostiach, ale je na zodpovednosti každého predávajúceho aby si svoje povinnosti spojené s príjmom z predaja splnil sám.

4) Chcem kúpiť pozemok, kde by som chcel postaviť rodinný dom, ale v katastri je pozemok vedený ako "orná pôda". Zo všetkých strán okolo sú však rodinné domy. Môže byť problém získať stavebné povolenie na takomto pozemku? Je potrebné zmeniť určenie pozemku?
Stavebným pozemkom sa v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. § 43h ods. 1 rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. V zmysle § 43h ods. 2 nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.
Ak je pozemok v katastri nehnuteľnosti vedený ako orná pôda, nie je možné na takomto pozemku stavať dom. V obci, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť - pozemok, vedený ako orná pôda, treba zistiť či už nebol vydaný územný plán obce, ktorý by v budúcnosti riešil otázku zmeny ornej pôdy na stavebný pozemok. Ak takýto územný plán obce nebol vydaný, je treba požiadať stavebný úrad, aby v územnom konaní formou územného rozhodnutia vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, .... Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, rozhodnutie o stavebnej uzávere. Podkladom územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Celé územné konanie upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

5) Ako postupovať v prípade predaja pozemku, ktorý sa skladá z viacerých parciel. Pozemok som nadobudla dedičským konaním (ide o 1/4). Nikto zo súrodencov nemá v osvedčení, ktorá parcela komu patrí. Každý jeden si chceme pozemok predať sám. Ako teda mám postupovať pri predaji 1/4 pozemku, keď z osvedčenia nie je zrejmé, ktorá parcela mi patrí.
Medzi Vami a Vašimi súrodencami ide o podielové spoluvlastníctvo, kde každý má na pozemku podiel vo veľkosti jednej štvrtiny. V zmysle parag.136 Občianskeho zákonníka „vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov “. Podstatným znakom podielového spoluvlastníctva je spoluvlastnícky podiel vymedzujúci ideálnu mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva. Obsahom spoluvlastníckeho právneho vzťahu sú práva a povinnosti, na ktorých sa spoluvlastníci podieľajú. Ideálnu mieru účasti vyjadruje spoluvlastnícky podiel. Vo svojej otázke uvádzate, že každý jeden spoluvlastník chce predať svoj spoluvlastnícky podiel sám. V prípade spoluvlastníctva to však nie je možné, nakoľko spoluvlastníci sa musia pri predaji dohodnúť, a postupovať spoločne, pretože ide o jednu vec, ktorá je v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Občiansky zákonník však v parag. 141 ods.1 umožňuje „ aby sa spoluvlastníci dohodli na zrušení spoluvlastníctva a na vzájomnom vyporiadaní, ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.“ Pri úprave zániku podielového spoluvlastníctva právna úprava vychádza zo zásady, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu. Jedným zo spôsobov zániku podielového spoluvlastníctva je dohoda spoluvlastníkov o jeho zrušení a vyporiadaní. Ak je predmetom zrušenia a vyporiadania reálne deliteľný pozemok ako vo vašom prípade, jeho rozdelenie treba uskutočniť na základe geometrického plánu. Ak ide o nehnuteľnosť, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí mať okrem všeobecných predpísaných náležitostí aj písomnú formu. Vo svojej podstate treba totiž takúto dohodu chápať ako zmluvu o prevode vlastníctva. Treba si však uvedomiť, že pri zmluvnom prevode nehnuteľnej veci sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Z vašej otázky nie je známe, či nejde o poľnohospodársky alebo lesný pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce. Ak áno, v takomto prípade treba rešpektovať opatrenia proti drobeniu pozemkov vyplývajúce zo zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. V zmysle tohto zákona nemôže vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov , pozemok menší ako 2000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5000 m2, ak ide o lesný pozemok.

6) Je pravda, že od roku 2005 sa neplatí daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti?
Je pravdou, že daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti bola od 01.01.2005 zrušená a tak sa od tohto dátumu daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti neplatí.